.
© Maler-Galerie-Ulrich
Ahrweiler Mundart
Alt-Ahrweiler
Startseite
Autoren

Stenz, Gisbert

Nikolaus-Ovend

usw.

-

Ahrweile (r) Nikolaus-Ovend

De Strooß erop, de Strooß erav
Hüet mer et rousche on tappe.
Hell klingk e Jlöckelsche selverhell
En Housjäng on op Trappe.

Erwadungsvoll en manscher Stuff
Flammrut de Bäckelsche jlöhen.
Kütt höck de Nikeloos mem Hans Muff,
wat maach oos Kende blöhe?

Dann klopp et an de Stuvvedür
Me hüet de Hätzje poche,
on ea stait do en bonter Zier,
der Draum von lange Woche.

„Von drauß vüe de Ahrpoaz kunn esch her,
esch kann ööch saare der Sack, der es schwer.
Hans Muff dou könns me jo och jät helfe,
nou lauf net emme henesch me her!“

Earnz hölt ea vür e riesesch Booch,
Hans Muff, dea mooß et haale,
„Hüet i-e Kende, vill steit hee,--jenooch,“
ea lääch seng Sti-en en Faale.,

„Jenooch von däm, wat üver-et Johr
i-e all hat ousjefresse---
doch saach ens ,Hans Muff, saach es et wohr,
häs dou de Ruut vejesse?“

„Och, leeve joode hellije Mann,“
saat dea do janz vestolle,
„die leit om Schlidde op de Strooß,
soll ech se flöck ens holle?“

De Kende ducken sech veschreck,
wat wi-et der Kloos nou sare?
Dat Kleins`verkröich sech en de Eck
höasch hene`j em Poppeware.

„Nää, säät dea Kloos, „Angs es jenooch,
Muff, los die Ruut ens onne,
zomol ech he em decke Booch
vill Joots och han jefonne!“

Dann hollt ea ous däm jruuse Sack
de allerschönste Saache,
dat Kleins`dat kröisch ous däm Vesteck
me seit et widde laache.

On Nikelaus streich dann de Köppsche all
noch ens on es jejange,
doch lang ble-iv Jlöck on Jlöckelsche-Schall
noch en der Stuff dren hange!

Nach Gustav Wodarczyk, Köln 1993, übertragen von Gisbert Stenz, 2011

.

Stand: 28.11.2011

Design: Reiner Bauer